Novine za poslodavce vezane za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa
- poseban osvrt na kontrolne liste u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 25.04.2016. godine pod nazivom "NOVINE ZA POSLODAVCE VEZANE ZA PRIMENU ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU I PODZAKONSKIM PROPISIMA”.
 
Učesnici na seminaru su imali priliku da od predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava, čuju predstavljanje primena Zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa, koji počinje sa primenom od 30. Aprila 2016. godine. Predavač je na seminaru kroz interaktivnu komunikaciju sa učesnicima prezentovao novine za poslodavce vezano za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskim propisima, sa posebnim osvrtom na kontrolne liste u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.
 
Na seminaru su bile predstavljene sledeće aktuelne teme: Zakon o inspekcijskom nadzoru, kojim se uređuju sadržina, vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor, i same poslodavce kod kojih se vrši inspekcijski nadzor.
 
Pojam i cilј inspekcijskog nadzora
 
• Vrste i oblici inspekcijskog nadzora
 
• Praćenje stanja, procena rizika, planiranje, usklađivanje i koordinacija inspekcijskog nadzora
 
• Vršenje inspekcijskog nadzora
 
• Službena lica ovlašćena za vršenje inspekcijskog nadzora
 
• Nadzor
 
• Sačinjavanje i objavlјivanje obrazaca kontrolnih listi
 
• Status inspektora, sprovođenje ispita za inspektore, osnivanje i početak obavlјanja poslova i zadataka Koordinacione komisije i donošenje poslovnika o radu.
 
PODZAKONSKI PROPISI
 
- Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru
 
- Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru
 
- Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru
 
KONTROLNE LISTE U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 
Kontrolne liste su sastavni deo zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru, a poslodavcu služe za samoprocenu ispunjenosti poštovanja zakonskih i podzakonskih propisa.
 
• Kontrolna lista za redovan inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa – nadzor nad primenom Zakona o radu.
 
• Kontrolna lista za nadzor nad primenom Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.
 
• Kontrolna lista za integrisan inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu – nadzor nad primenom Zakona o radu i Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.
 
• Kontrolne liste za nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – za visokorizične delatnosti – građevinarstvo, industrija, kao i za druge delatnosti.
 
Novim propisima proširene su nadležnosti i ovlašćenja inspektora rada, a poslodavci treba da budu upoznati sa istim, kako bi primenjivali zakone, preventivno delovali i izbegli prekršajnu i krivičnu odgovornost. Učesnici su se na seminaru kroz interaktivni pristup i praktične primere upoznali sa novinama u propisima u oblasti rada.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, a pohađali su ga mnogobrojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i vodećih kompanija u Srbiji. Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.