Bezbednost zgrada od požara


 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije održalo je jednodnevni – informativni seminar u Hotelu Palace u Beogradu 04.11.2016. godine pod nazivom “Bezbednost zgrada od požara.″
 
Predavač na seminaru je bila Doc. Dr Mirjana Laban, dipl. inž. građ., Rukovodilac OAS i MAS Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
 
Bezbednost od požara se često olako podrazumeva pri projektovanju i izgradnji novih zgrada i obnovi postojećih zgrada. Stambene, javne i poslovne zgrade, u kojima boravi ili se okuplja veći broj ljudi, naručito su izloženi riziku od događaja sa katastrofalnim posledicama, posebno riziku od požara. Kada do požara dođe, bezbednost ljudi ugroženih požarom zavisi od njihove pripremljenosti i perfomansi puteva evakuacije u uslovima požara. Koridori evakuacije moraju biti požarno izdvojeni sektori sa završenom odradom površina od nezapaljivih materijala. Bezbedna evakuacija korisnika zgrade u slučaju požara je ključni uslov očuvanja ljudskih života u zgradi zahvaćenoj požarom.
 
Cilj seminara je bio upoznavanje stručne javnosti sa stanjem i potrebama za unapređenjm performansi višespratnih stambenih zgrada u cilju bezbednosti od požara i procene rizika.
 
Na samom seminaru se u prvom bloku govorilo o Planiranju i projektovanju u oblasti bezbedosti od požara - minimalnim tehničkim zahtevima iz domaćih i međunarodnih propisa, dok je drugi deo seminara bio rezervisan za Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrade.
 
Po oceni učesnika, seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su sve potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.
 
Na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta predavača i samog sadržaja seminara.