Stručna obuka kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti
i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama


 
Uspešno završena stručna obuka za sticanje licence za izradu procene rizika, koja je održana u zgradi NIS-a, Poslovni centar Novi Sad, Narodnog fronta 12 Novi Sad.
 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije, na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013), uspešno je održalo stručnu obuku za sticanje licence za izradu procene rizika, koja je imala rekordni broj polaznika i za veoma kratko vreme popunilo slobodna mesta polaznika.
 
Obuka je organizovana sa ciljem:
 
1) Pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a u postupku sticanja licence za izradu procene rizika, a nakon dobijene licence od strane MUP-a lica će moći da vrše: Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, izrađuju Planove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama kao i da kandidati budu osposobljeni da učestvuju u izradi određene dokumentacije za svoje preduzeće, lokalnu samoupravu ili određenih subjekata, samostalno ili u saradnji sa eksternim procenjivačima rizika.
 
2) Osposobljavanja lica koja rade na poslovima vanrednih situacija koja žele da se dodatno edukuju i nemaju potrebu da polažu za licencu pred komisijom MUP-a - sektor za vanredne situacije.
 
Program obuke trajao je 4 dana sa početkom u ponedeljak 28. novembra i sastojao se od opšteg i posebnog dela sa elementima praktičnog rada. U toku prvog dana polaznici su upoznati sa osnovnim pojmovima sistema zaštite i spasavanja, sa nacionalnim i pravno normativnim okvirima, sa osnovama vanrednih situacija i upravljanja u istim. Preostala tri dana bila su posvećena praktičnim radionicama, tokom kojih su polaznici upoznati sa izradom Planova zaštite i spasavanja i postupkom procene rizika i procene ugroženosti.
 
Učesnici su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja, koje je ostvareno kroz radionice, dobili sve neophodne smernice, kao i materijale koji će im pomoći kako prilikom polaganja tako i prilikom izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. Kroz stalnu interakciju sa predavačima, razmenjivali su svoja iskustva, iznosili svoje predloge i mišljenja i tako doprineli još efikasnijoj realizaciji stručne obuke.
 
Predavači na stručnoj obuci kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti procene ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama.