Upravljanje otpadom - nova regulativa i njena primena


 

 
Udruženje za vanredne situacije Republike Srbije odlučilo je da organizuje u saradnji sa predstavnicima Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine jednodnevni – informativni seminar u hotelu Palace u Beogradu 10.04.2017. godine pod nazivom “Upravljanje otpadom - nova regulativa i njena primena”.
 
Oblast upravljanja otpadom regulisana je kompleksnim zakonodavstvom Republike Srbije. U propise koji regulišu ovu oblast spadaju Zakon o upravljanju otpadom, kao i niz podzakonskih akata kao što su: Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje, Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada, Pravilnik o načinu skladištenja, obeležavanja i pakovanja opasnog otpada kao i dr. Zakon o upravljanju otpadom definiše vrste i klasifikaciju otpada, planiranje upravljanja otpadom, subjekte upravljanja otpadom, odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom i utvrđuje prava i obaveze u ovoj oblasti.
 
Učesnici na samom seminaru su dobili značajne informacije koje se tiču: razumevanja i pravilne primene najnovijeg Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanja otpadom i to u pogledu prava, obaveza i odgovornosti subjekata upravljanja otpadom, njegove efikasne primene, načina usklađivanja poslovanja privrednih subjekata sa novom zakonskom regulativom, principa cirkularne ekonomije koji predstavlja temelj novih reformi u oblasti upravljanja otpadom.
 
Učesnici su takođe bili upoznati i sa pravcem dalje razrade nove zakonske regulative kroz podzakonska akta (u oblasti kretanja otpada, dozvola, medicinskog i farmaceutskog otpada), dobili su priliku da se upoznaju sa sadržinom novih podzakonskih akata kojima se bliže uređuju novine sadržane u zakonu i to kako sa pravnog aspekta tako i sa aspekta njihove primene. Pravilnom primenom zakonskih i podzakonskih akata ostvaruju se ekonomske uštede, jer se pravilnom primenom regulative i uređenjem sistema upravljanja otpadom, primenom principa hijerarhije u upravljanju otpadom, kao i prepoznavanjem i primenom principa cirkularne ekonomije, smanjuju ukupni troškovi, obezbeđuje se ušteda resursa i stvara šansa za nove investicije i nova radna mesta.
 
Seminar je bio izuzetno posećen, i na naše veliko zadovoljstvo dobili smo veoma dobre ocene od strane učesnika što se tiče organizacije samog seminara, tako i kvaliteta samih predavača i samog sadržaja seminara.
 
Po oceni učesnika, jednodnevni informativni seminar je zadovoljio njihova očekivanja i dobili su potrebne informacije koje su neophodne za razumevanje i implementiranje.