STRUČNA OBUKA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
PROCENE UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
I DRUGIH NESREĆA I IZRADE PLANOVA
ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA


 
Uspešno završena stručna obuka za sticanje licence za izradu procene rizika u Novom Sadu.
 
UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE, na osnovu Zakona o vanrednim situacija Republike Srbije kao i Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, (“Sl. glasnik RS”, br. 8/2013), uspešno je održao stručnu obuku za sticanje licence za izradu procene rizika u Novom Sadu.
 
Program obuke trajao je 4 dana sa početkom u utorak 24. januar i sastojao se od opšteg i posebnog dela sa elementima praktičnog rada. U toku prvog dana polaznici su upoznati sa osnovnim pojmovima sistema zaštite i spasavanja, sa nacionalnim i pravno normativnim okvirima, sa osnovama vanrednih situacija i upravljanja u istim. Preostala četiri dana bila su posvećena praktičnim radionicama, tokom kojih su polaznici upoznati sa izadom Planova zaštite i spasavanja i postupkom procene rizika i procene ugroženosti. Učesnici su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja, koje je ostvareno kroz radionice, dobili sve neophodne smernice, kao i materijale koji će im pomoći kako prilikom polaganja tako i prilikom izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. Takođe, kandidati su imali mogućnost da kroz stalnu interakciju sa predavačima, razmenjuju svoja iskustva, iznose svoje predloge i mišljenja i tako doprinesu još efikasnijoj realizaciji stručne obuke.
 
Predavač na stručnoj obuci kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama je bio istaknuti stručnjak iz oblasti procene ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama.
 
Dosadašnje obuke ocenjene su od strane učesnika kao veoma korisne sa najvišom ocenom.