STRUČNA OBUKA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROCENE UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA I IZRADE PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA


 
UDRUŽENJE ZA VANREDNE SITUACIJE REPUBLIKE SRBIJE, na osnovu Zakona o vanrednim situacija Republike Srbije kao i Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, (“Sl. glasnik RS”, br. 8/2013), uspešno je realizovalo stručnu obuku za sticanje licence za izradu procene rizika u Beogradu.
 
Obuka se organizuje sa ciljem:
 
1. Pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a u postupku sticanja licence za izradu procene rizika, a nakon dobijene licence od strane MUP-a lica će moći da vrše Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, izrađuju Planove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama kao i da kandidati budu osposobljeni da učestvuju u izradi određene dokumentacije za svoje preduzeće, lokalnu samoupravu ili određenih subjekata, samostalno ili u saradnji sa eksternim procenjivačima rizika.
 
2. Osposobljavanja lica koja rade na poslovima vanrednih situacija koja žele da se dodatno edukuju i nemaju potrebu da polažu za licencu pred komisijom MUP-a - sektor za vanredne situacije.
 
Program obuke trajao je 5 radnih dana, sa početkom u sredu 15. marta i sastojao se od opšteg i posebnog dela sa elementima praktičnog rada. Prvi dan su se polaznici upoznali sa osnovim pojmovima sistema zaštite i spasavanja, sa nacionalnim i pravno normativnim okvirima, kao i sa osnovama vanrednih situacija i upravljanja u istim. Dok su preostali dani bili predviđeni za praktične radionice, tokom kojih su se polaznici upoznali sa izradom Plana zaštite i spasavanja i postupkom procene rizika i procene ugroženosti.
 
Predavači na stručnoj obuci kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti i izrade planova zaštite i spsavanja u vanrednim situacija su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti procene ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama.
 
Za organizaciju stručne obuke smo dobili pozitivne ocene od kandidata koji su učestvovali, a koji su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja, koje je ostvareno kroz radionice, dobili sve neophodne smernice, kao i materijale koji će im pomoći kako prilikom polaganja tako i prilikom izrade procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja. Učesnici su kroz stalnu interakciju sa predavačima, razmenjivali svoja iskustva, iznosili svoje predloge i mišljenja i tako doprineli još efikasnijoj realizaciji stručne prakse.