Mart
 

Najava seminara:
"Prava i obaveze jedinica lokalne samouprave u oblasti
upravljanja otpadom – izrada planskih dokumenata"
16.03.2018. u Beogradu. 

Pozivno pismo
 
 

Najava seminara:
"REŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA KAO PRETHODNOG PITANJA U POSTUPKU OZAKONJENJA"
02.03.2018. u Beogradu. 

Pozivno pismo
Prijava za seminar
 
 
Februar
 

Najava:
"STRUČNA OBUKA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE OD UDESA"
26-27.02.2018. u Beogradu. 

Pozivno pismo
Nastavni plan
Prijava za seminar
 
 

Najava:
"STRUČNA OBUKA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROCENE UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NAPOGODA I DRUGIH NESREĆA I IZRADE PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA"
19-23.02.2018. u Beogradu. 

Pozivno pismo
Nastavni plan
Prijava za seminar
 
 

Najava stručne obuke iz oblasti privatnog obezbeđenja:
Obuka će se održati po formiranju grupe polaznika - Novi Sad. 

Pozivno pismo
Program obuke 1
Program obuke 2
Program obuke 3
Program obuke 4
 
 

Najava stručne obuke - kursa:
”Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja”
Obuka će se održati po formiranju grupe polaznika - Novi Sad. 

Pozivno pismo
Prijava za seminar
 
 
 

Održana seminar:
"NOVI PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA INDUSTRIJSKIH OBJEKATA"


Održana seminar:
"NOVI PODZAKONSKI PROPISI U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
SA POSEBNIM OSVRTOM NA KONTROLNE LISTE U OBLASTI RADA"


Održana seminar:
"U SUSRET NOVIM ZAKONIMA U OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA"


Održana:
"Stručna obuka kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti od elementarnih nepogoda
i drugih nesreća i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama"


Održana seminar:
Treća faza sprovođenja zakona o ozakonjenju objekata


Održana seminar:
Iskustva dobre prakse i mogućnost sanacije deponija


Održana:
Stručna obuka kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti od elementarnih
nepogoda i drugih nesreća i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama


Održan seminar:
"Nacrt novog pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara"


Održan seminar:
"Poslovne mogućnosti, prava i obaveze privrednih subjekata
u oblasti upravljanja otpadom, nova podzakonska akta"


Održan seminar:
"Upoznavanje sa bitniim pravilnicima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu"


Održana:
Stručna obuka kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti od elementarnih nepogoda
i drugih nesreća i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama


Održan seminar:
Nove poslovne mogućnosti, prava i obaveze privrednih subjekata u oblasti upravljanja otpadom


Održan seminar:
Primena Zakona o ozakonjenju objekata


Održana informativna obuka:
Mobing, diskriminacija, uzbunjivanje, poverljivost


Održana:
Radionica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


Održan seminar:
"Kapacitet (broj ljudi unutar) javnih objekata s obzirom na uslove evakuacije pri požaru"


Održan seminar:
"Upravljanje otpadom - nova regulativa i njena primena"


Održana:
"Stručna obuka kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti od elementarnih nepogoda
i drugih nesreća i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama "


Održan seminar:
"Izmene i dopune ADR 2017, sa osvrtom na novi Zakon o transportu opasnih roba"


Održan seminar:
"Doneti propisi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
i Plan donošenja propisa u 2017. godini"


Održan seminar:
"Primena zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa
sa posebnim osvrtom na kontrolne liste u oblasti rada"


Održan seminar:
"Iskustva zemalja regiona u vanrednim situacijama"


Održan seminar:
"Upravljanje otpadom u kontekstu cirkularne ekonomije i nova zakonska rešenja "


Održana:
"STRUČNA OBUKA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROCENE UGROŽENOSTI
OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA I IZRADE PLANOVA
ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA"


Održana:
"Stručna obuka kandidata za obavljanje poslova procene ugroženosti
i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama"


Održan seminar:
"Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad koje se odnose na pružanje prve pomoći "


Održan seminar:
"Bezbednost zgrada od požara"


Održan seminar:
"Ozakonjenje i elektronska dozvola u sistemu"


Održan seminar:
"Efikasno upravljanje ljudskim resursima u skladu sa Zakonom o radu
i Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu"


Održan seminar:
"BZR na gradilištima i rad na visini"


Održan seminar:
"Životna sredina i upravljanje otpadom za društveno odgovorne firme"


Održan seminar:
"VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ~ arbitraža, mirenje, posredovanje,
interni postupak u sporovima povodom mobinga"


Održan seminar:
"Aktuelni problemi bezbednosti i zdravlja na radu
- Praktična primena novih pravilnika sa osvrtom na postojeće pravilnike"


Održan seminar:
"Novine za poslodavce vezane za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa
- poseban osvrt na kontrolne liste u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu"


Održan seminar:
"Iskustva iz oblasti vanrednih situacija Republike Srbije"


Održan seminar:
"Nova zakonska regulativa iz oblasti zaštite životne sredine - prava i obaveze privrednih subjekata"


Održan seminar:
"Primena Zakona o ozakonjenju objekata i primena elektronskih građevinskih dozvola
i rešavanja tehničkih i pravnih pitanja"


Održan seminar:
"Primena Zakona o ozakonjenju objekata"


Održan seminar:
"Predstavljanje izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih propisa"


Održan seminar:
"Predstavljanje zakona o izmenama i dopunama zakona o BZR i druga pitanja iz oblasti BZR"


Održana stručna obuka kandidata
za obavljanje poslova procene ugroženosti i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama


03.07.2015. Održana stručna obuka za izdradu plana zaštite od udesa

Održana „Stručna obuka za izdradu plana zaštite od udesa“

Održan seminar: "U susret reformama zakona o vanrednim situacijama"

Održan seminar: "Vanredne situacije 2014."

Održan seminar: "Vanredne situacije u Republici Srbiji – dosadašnja iskustva"